Έρευνα

Έργα

Το ABL έχει συμμετάσχει σε ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών έργων με δημόσιους φορείς και ιδιωτικές εταιρείες. Ορισμένα από αυτά είναι τα εξής:

 • «Η Αντίδραση των Επενδυτών από την Ανάληψη Δαπανηρών Ασθενειών από τις Ιδιωτικές Κλινικές», Ερευνητικό Πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.
 • «Η Αντίδραση των Μετόχων από την Επένδυση της Επιχείρησης τους σε Τηλεϊατρική» Ερευνητικό Πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.
 • «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός των Ερευνών Αγοράς και Δημοσκοπήσεων με τη Χρήση Νέας Μεθοδολογίας Συλλογής Πληροφοριών (I.Po.Press) Μέσω του Διαδικτύου», Ερευνητικό Πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Έργα

Το ABL έχει συμμετάσχει σε ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών έργων με δημόσιους φορείς και ιδιωτικές εταιρείες. Ορισμένα από αυτά είναι τα εξής:

 • «Η Αντίδραση των Επενδυτών από την Ανάληψη Δαπανηρών Ασθενειών από τις Ιδιωτικές Κλινικές», Ερευνητικό Πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.
 • «Η Αντίδραση των Μετόχων από την Επένδυση της Επιχείρησης τους σε Τηλεϊατρική» Ερευνητικό Πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.
 • «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός των Ερευνών Αγοράς και Δημοσκοπήσεων με τη Χρήση Νέας Μεθοδολογίας Συλλογής Πληροφοριών (I.Po.Press) Μέσω του Διαδικτύου», Ερευνητικό Πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Ακαδημαϊκή Έρευνα

Οι ερευνητές του ABL επιβλέπουν ένα σημαντικό αριθμό ακαδημαϊκών και διδακτορικών ερευνών. Ορισμένες από τις ολοκληρωμένες και σε εξέλιξη διδακτορικές έρευνες είναι οι εξής:

 • «Η Κεφαλαιακή Διάρθρωση των Ελληνικών Επιχειρήσεων» από τον Δρ. Νικόλαο Δασκαλάκη.
 • «Χρηματοοικονομικοί Παράγοντες και Λογιστική Αποτύπωση της Μερισματικής Πολιτικής: Εμπειρική Διερεύνηση στις Ελληνικές Εισηγμένες Επιχειρήσεις», από τον Δρ. Ευάγγελο Πούτο.
 • «Διερεύνηση της Αποτελεσματικότητας Συγκεκριμένων Κανόνων της Τεχνικής Ανάλυσης σε Δείκτες Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών», από τον Δρ. Σπυρίδωνα Παπαθανασίου.
 • «Απόδοση Χαρτοφυλακίου: Αναζήτηση του Σωστού Μέσου για τον Υπολογισμό της», από τον Δρ. Σπυρίδωνα Μησιακούλη.

Ακαδημαϊκή Έρευνα

Οι ερευνητές του ABL επιβλέπουν ένα σημαντικό αριθμό ακαδημαϊκών και διδακτορικών ερευνών. Ορισμένες από τις ολοκληρωμένες και σε εξέλιξη διδακτορικές έρευνες είναι οι εξής:

 • «Η Κεφαλαιακή Διάρθρωση των Ελληνικών Επιχειρήσεων» από τον Δρ. Νικόλαο Δασκαλάκη.
 • «Χρηματοοικονομικοί Παράγοντες και Λογιστική Αποτύπωση της Μερισματικής Πολιτικής: Εμπειρική Διερεύνηση στις Ελληνικές Εισηγμένες Επιχειρήσεις», από τον Δρ. Ευάγγελο Πούτο.
 • «Διερεύνηση της Αποτελεσματικότητας Συγκεκριμένων Κανόνων της Τεχνικής Ανάλυσης σε Δείκτες Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών», από τον Δρ. Σπυρίδωνα Παπαθανασίου.
 • «Απόδοση Χαρτοφυλακίου: Αναζήτηση του Σωστού Μέσου για τον Υπολογισμό της», από τον Δρ. Σπυρίδωνα Μησιακούλη.

Company Consulting

Το ABL έχει αναπτύξει «τεχνογνωσία» και συσσωρευμένη εμπειρία στη διεξαγωγή μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, που καλύπτουν όλες τις πτυχές της διοίκησης επιχειρήσεων και τραπεζών. Αυτή η γνώση είναι αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας με τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με καθημερινές πρακτικές και τη στρατηγική σκέψη και σχεδιασμό. Η θεματολογία της έρευνας που διεξάγεται από το ABL ενδεικτικά περιλαμβάνει:

 • Προετοιμασία χρηματοοικονομικών σχεδίων.
 • Αξιολόγηση επενδυτικών έργων.
 • Εκθέσεις σκοπιμότητας για νέους επιχειρηματίες.
 • Αναφορές για επέκταση σε νέες αγορές.
 • Ανάπτυξη στρατηγικής / επιχειρηματικής σκέψης.
 • Προώθηση της σκέψης σχεδιασμού και δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών.
 • Επιτάχυνση της ανάπτυξης νέας γενιάς ψηφιακών και κινητών προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών με σκοπό την ανάπτυξη κουλτούρας καινοτομίας και την συμβολή στην ψηφιακή στρατηγική μιας τράπεζας.
 • Προώθηση θερμοκοιτίδων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech incubators), επιτάχυνσης νεοφυών επιχειρήσεων (startup accelerators) και εργαλείων πρόσληψης των καλύτερων και εξυπνότερων ταλέντων.
 • Προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων που εστιάζουν στη δημιουργία λύσεων σε τομείς όπως οι πληρωμές, η διαχείριση πλούτου, η διαχείριση της εμπειρίας των πελατών, η αναλυτική μεγάλων δεδομένων (big data analytics), η κινητή τραπεζική και η τραπεζική των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Company Consulting

Το ABL έχει αναπτύξει «τεχνογνωσία» και συσσωρευμένη εμπειρία στη διεξαγωγή μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, που καλύπτουν όλες τις πτυχές της διοίκησης επιχειρήσεων και τραπεζών. Αυτή η γνώση είναι αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας με τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με καθημερινές πρακτικές και τη στρατηγική σκέψη και σχεδιασμό. Η θεματολογία της έρευνας που διεξάγεται από το ABL ενδεικτικά περιλαμβάνει:

 • Προετοιμασία χρηματοοικονομικών σχεδίων.
 • Αξιολόγηση επενδυτικών έργων.
 • Εκθέσεις σκοπιμότητας για νέους επιχειρηματίες.
 • Αναφορές για επέκταση σε νέες αγορές.
 • Ανάπτυξη στρατηγικής / επιχειρηματικής σκέψης.
 • Προώθηση της σκέψης σχεδιασμού και δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών.
 • Επιτάχυνση της ανάπτυξης νέας γενιάς ψηφιακών και κινητών προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών με σκοπό την ανάπτυξη κουλτούρας καινοτομίας και την συμβολή στην ψηφιακή στρατηγική μιας τράπεζας.
 • Προώθηση θερμοκοιτίδων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech incubators), επιτάχυνσης νεοφυών επιχειρήσεων (startup accelerators) και εργαλείων πρόσληψης των καλύτερων και εξυπνότερων ταλέντων.
 • Προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων που εστιάζουν στη δημιουργία λύσεων σε τομείς όπως οι πληρωμές, η διαχείριση πλούτου, η διαχείριση της εμπειρίας των πελατών, η αναλυτική μεγάλων δεδομένων (big data analytics), η κινητή τραπεζική και η τραπεζική των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το ABL παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα που καλύπτουν όλα τα αντικείμενα της διοίκησης επιχειρήσεων και τραπεζών, τα οποία προσφέρει σε στενή συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπρόσθετα, ένα πλήθος προγραμμάτων για στελέχη επιχειρήσεων και οργασμών, υλοποιούνται από το εργαστήριο, σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται περιλαμβάνουν:

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το ABL παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα που καλύπτουν όλα τα αντικείμενα της διοίκησης επιχειρήσεων και τραπεζών, τα οποία προσφέρει σε στενή συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπρόσθετα, ένα πλήθος προγραμμάτων για στελέχη επιχειρήσεων και οργασμών, υλοποιούνται από το εργαστήριο, σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται περιλαμβάνουν:

Ελληνικα