Εργαστήριο Τραπεζικής
(Athens Banking Laboratory - ABL)

Το Εργαστήριο Τραπεζικής (Athens Banking Laboratory - ABL) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 2017 με την Πράξη του Πρύτανη αρ. 466/22.11.2017 (ΦΕΚ 4189/30.11.2017). Είναι ένα κορυφαίο ερευνητικό κέντρο στην Ευρώπη που διεξάγει ερευνητικές και συμβουλευτικές εργασίες στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων και τραπεζών, της λογιστικής, της χρηματοοικονομικής, των επενδύσεων και της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech).

Εργαστήριο Τραπεζικής
(Athens Banking Laboratory - ABL)

Το Εργαστήριο Τραπεζικής (Athens Banking Laboratory - ABL) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 2017 με την Πράξη του Πρύτανη αρ. 466/22.11.2017 (ΦΕΚ 4189/30.11.2017). Είναι ένα κορυφαίο ερευνητικό κέντρο στην Ευρώπη που διεξάγει ερευνητικές και συμβουλευτικές εργασίες στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων και τραπεζών, της λογιστικής, της χρηματοοικονομικής, των επενδύσεων και της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech).

Ο κύριος στόχος του ABL είναι να παράγει έρευνα αιχμής και να επιλύει επιχειρηματικές και τραπεζικές προκλήσεις μέσω της επιστημονικής αριστείας. Άλλοι στόχοι είναι:

 • Η προώθηση της σύγχρονης τεχνολογίας στον τομέα της επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής έρευνας, αντιμετωπίζοντας θέματα από την οπτική της δημιουργικότητας, της τεχνολογικής προόδου, της καινοτομίας και της αλλαγής.
 • Η διατήρηση ενός οπλοστασίου διάχυσης επιχειρηματικής ανάπτυξης και νέων τεχνολογιών, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις που λειτουργούν στο νέο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον να εκμεταλλεύονται μια μοναδική δεξαμενή τεχνογνωσίας στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων και τραπεζών.
 • Η προαγωγή της αλληλεπίδρασης του διδακτικού προσωπικού του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ερευνητών και φοιτητών με παγκοσμίου φήμης ιδρύματα, μελετητές και επαγγελματίες, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ερευνητική αριστεία και τη διάδοση της γνώσης.
 • Η υποστήριξη της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής διδασκαλίας και έρευνας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την έγχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, μεθοδολογιών και εργαλείων στην τάξη.
 • Η ανάπτυξη και η προώθηση της έρευνας στο πεδίο της αναπτυξιακής τραπεζικής (Development Banking), που αποσκοπεί στην στοχευμένη και συντονισμένη αξιοποίηση εγχώριων και διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων και χρηματοδοτικών εργαλείων, με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με πολλαπλασιαστικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.
 • Το ABL δίνει έμφαση στην αναπτυξιακή τραπεζική με την ευρύτερη έννοιά της και όχι μόνο ως ένα εργαλείο ανάπτυξης (instrument of development). Η αναπτυξιακή τραπεζική μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τύπος χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης με σκοπό να βοηθήσει τη χώρα να επιτύχει ένα υψηλότερο και βιώσιμο επίπεδο ανάπτυξης. Στο ευρύτερο πλαίσιο, το επιθυμητό αυτό επίπεδο ανάπτυξης περιλαμβάνει όλο το φάσμα της κοινωνικοοικονομικής προόδου. Επιπλέον, η αναπτυξιακή τραπεζική μπορεί να οριστεί ως μια μορφή χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που παρέχει χρηματοδότηση σε επενδυτικά έργα υψηλής προτεραιότητας σε μια οικονομία. Και οι δύο ορισμοί υποδηλώνουν ότι ο σκοπός της αναπτυξιακής τραπεζικής είναι να φέρει τη χώρα σε υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης.

Ο κύριος στόχος του ABL είναι να παράγει έρευνα αιχμής και να επιλύει επιχειρηματικές και τραπεζικές προκλήσεις μέσω της επιστημονικής αριστείας. Άλλοι στόχοι είναι:

 • Η προώθηση της σύγχρονης τεχνολογίας στον τομέα της επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής έρευνας, αντιμετωπίζοντας θέματα από την οπτική της δημιουργικότητας, της τεχνολογικής προόδου, της καινοτομίας και της αλλαγής.
 • Η διατήρηση ενός οπλοστασίου διάχυσης επιχειρηματικής ανάπτυξης και νέων τεχνολογιών, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις που λειτουργούν στο νέο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον να εκμεταλλεύονται μια μοναδική δεξαμενή τεχνογνωσίας στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων και τραπεζών.
 • Η προαγωγή της αλληλεπίδρασης του διδακτικού προσωπικού του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ερευνητών και φοιτητών με παγκοσμίου φήμης ιδρύματα, μελετητές και επαγγελματίες, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ερευνητική αριστεία και τη διάδοση της γνώσης.
 • Η υποστήριξη της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής διδασκαλίας και έρευνας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την έγχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, μεθοδολογιών και εργαλείων στην τάξη.
 • Η ανάπτυξη και η προώθηση της έρευνας στο πεδίο της αναπτυξιακής τραπεζικής (Development Banking), που αποσκοπεί στην στοχευμένη και συντονισμένη αξιοποίηση εγχώριων και διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων και χρηματοδοτικών εργαλείων, με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με πολλαπλασιαστικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.
 • Το ABL δίνει έμφαση στην αναπτυξιακή τραπεζική με την ευρύτερη έννοιά της και όχι μόνο ως ένα εργαλείο ανάπτυξης (instrument of development). Η αναπτυξιακή τραπεζική μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τύπος χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης με σκοπό να βοηθήσει τη χώρα να επιτύχει ένα υψηλότερο και βιώσιμο επίπεδο ανάπτυξης. Στο ευρύτερο πλαίσιο, το επιθυμητό αυτό επίπεδο ανάπτυξης περιλαμβάνει όλο το φάσμα της κοινωνικοοικονομικής προόδου. Επιπλέον, η αναπτυξιακή τραπεζική μπορεί να οριστεί ως μια μορφή χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που παρέχει χρηματοδότηση σε επενδυτικά έργα υψηλής προτεραιότητας σε μια οικονομία. Και οι δύο ορισμοί υποδηλώνουν ότι ο σκοπός της αναπτυξιακής τραπεζικής είναι να φέρει τη χώρα σε υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης.

Το ABL είναι στενά συνδεδεμένο με ένα αριθμό ακαδημαϊκών προγραμμάτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Σε προπτυχιακό επίπεδο, το ABL υποστηρίζει την εκπαιδευτική αποστολή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το ABL συνεργάζεται στενά με το Master of Business & Bank Administration (UoA MBA), καθώς και με το MBA στη Λογιστική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, το ABL συμμετέχει άμεσα στην εκπαίδευση ανώτερων και ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου φορέα.

Links:

Το ABL είναι στενά συνδεδεμένο με ένα αριθμό ακαδημαϊκών προγραμμάτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Σε προπτυχιακό επίπεδο, το ABL υποστηρίζει την εκπαιδευτική αποστολή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το ABL συνεργάζεται στενά με το Master of Business & Bank Administration (UoA MBA), καθώς και με το MBA στη Λογιστική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, το ABL συμμετέχει άμεσα στην εκπαίδευση ανώτερων και ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου φορέα.

Links:

Ελληνικα